Sijoittajat

Kysymyksiä ja vastauksia yrityssaneerauksesta

 

Q: Mitä yrityssaneeraus tarkoittaa? 
A: Saneerausmenettelyn tavoitteena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoinen yritystoiminta, turvata tällaisen yritystoiminnan edellytykset ja aikaansaada saneerausohjelma, joka määrittää muun muassa ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa syntyneiden velkojen (saneerausvelkojen) järjestelyn ja takaisinmaksun yrityksen selviytymisen mahdollistamiseksi. Saneerausohjelma voi sisältää määräyksiä yhtiön velkataakan keventämiseksi: vakuudetonta velkaa voidaan leikata ja kaikkien velkojen maksuaikataulua voidaan pidentää. Päätöksen saneerausohjelmaan hyväksymisestä tekee toimivaltainen käräjäoikeus perustuen yrityksen tekemään hakemukseen. Yrityssaneerauksessa käräjäoikeus nimittää selvittäjän, joka laatii saneerausohjelman ja valvoo yhtiön saneerausmenettelyä.

Q: Voiko yritys jatkaa toimintaansa itsenäisesti?
A: Velallisella säilyy menettelyn alkamisen jälkeenkin valta määrätä omaisuudestaan ja toiminnastaan. Hallitus ja toimitusjohtaja jatkavat tehtäviään, mutta merkittävimpiin päätöksiin tarvitaan selvittäjän etukäteinen suostumus. Selvittäjän tehtävänä on velkojien edun valvomiseksi mm. seurata ja valvoa velallisen toimintaa.

Q: Missä aikataulussa menettely etenee?
A: Saneerausmenettely etenee vaiheittain. Esimerkiksi Suomessa:

1) Saneeraushakemus jätetään; käräjäoikeus ilmoittaa päätöksensä 2-4 viikon kuluessa
2) Mikäli hakemus hyväksytään, saneerausmenettely aloitetaan
3) Yleisesti ottaen saneerausmenettely kestää 12-18 kuukautta ja se päättyy, kun saneerausohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa
4) Maksuohjelma saattaa olla useiden vuosien mittainen (Suomessa keskimäärin 6,5 vuotta

Q: Voiko Componenta jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan?
A: Componentan tulee jatkaa toimintaansa normaalisti koko menettelyn ajan osoittaakseen olevansa kykenevä terveeseen liiketoimintaan.

Konkurssi

Q: Mitä konkurssi tarkoittaa?
A: Konkurssi tarkoittaa sitä, että yhtiön koko omaisuus realisoidaan. Konkurssin alkaessa yhtiön omaisuus siirtyy konkurssipesälle. Tuomioistuimen nimittämä pesänhoitaja vastaa konkurssipesän pesänhoidosta. Yrityksen johto menettää oikeutensa määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Pesänhoitaja pyrkii saamaan yhtiön omaisuudesta mahdollisimman suuren realisointituoton, jotta velkojen takaisinmaksu pystyttäisiin maksimoimaan. Pesänhoitaja voi velkojien suostumuksella päättää jatkaa yhtiön liiketoimintaa, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi liiketoiminnan myymiseksi toimivana kokonaisuutena.

Q: Mikä on konkurssimenettelyn aikataulu Hollannissa?
A: Componenta B.V. on asetettu konkurssiin 2.9.2016. Menettelyn pituus riippuu pesänhoitajan toimenpiteistä liittyen Componenta B.V:n omaisuuden myyntiin.

Osake

Q: Miten emoyhtiön osake? Onko se edelleen listattuna Nasdaq Helsingissä?
A: Componenta Oyj säilyy listattuna Nasdaq Helsingissä saneerausmenettelyn ajan.

Q: Entä Componentan tytäryhtiö Componenta Dökümcülük Turkissa? Mitä sille tapahtuu?
A: Componentan tytäryhtiö Turkissa säilyy listattuna Istanbulin pörssissä. Tavoitteena on, että se jatkaa toimintaansa ilman virallismenettelyä.

Asiakkaat

Q: Mitä tapahtuu asiakastoimituksille Suomessa ja Ruotsissa saneerausmenettelyn aikana?
A: Suomessa ja Ruotsissa yrityssaneerausmenettely sellaisenaan ei vaikuta asiakastoimituksiin tai muihin yhtiön sitoumuksiin. Tavoitteena on jatkaa asiakastoimituksia normaalisti.

Q: Miten Componenta rahoittaa toimintansa yrityssaneerauksen ajan?
A: Lyhyellä tähtäimellä Suomessa ja Ruotsissa on sovittu pääasiakkaiden kanssa ennakkomaksujärjestelystä, jolla asiakkaat auttavat kyseisiä yhtiöitä käyttöpääomarahoituksessa.

Q: Rajoittaako Componenta tuotantoaan?
A: Tavoiteena on, että tuotantoa ei jouduta rajoittamaan. 

Q: Mitä tapahtuu asiakastoimituksille Hollannissa?
A: Pesänhoitaja tekee päätökset liittyen asiakastoimituksiin. Muut konsernin yhtiöt ovat halukkaita aloittamaan toimitukset asiakkaille Componenta B.V:n sijaan, jos se on mahdollista.

Tavarantoimittajat

Q: Mitä tapahtuu tavarantoimittajien saataville saneerausmenettelyn aikana?
A: Väliaikaisella päätöksellä tai viimeistään aloittamispäätöksellä astuu voimaan ns. menettelynaikainen rauhoitusaika sisältäen mm. maksu- ja perintäkiellot. Yhtiöllä ei saneerausmenettelyn aikana ole oikeutta maksaa saneerausvelkojaan. 

Saneerausvelalla tarkoitetaan velkaa, joka on syntynyt ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa. Vakuudettomia saneerausvelkoja (esimerkiksi ostovelat) on mahdollista leikata saneerausohjelmassa.

Uudella velalla tarkoitetaan hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneitä velkoja. Componentan pitää maksaa kyseiset velat niiden alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti.

Q: Mitä tapahtuu tavarantoimittajien saataville konkurssissa?
A: Tuomioistuimen määräämä konkurssipesän pesänhoitaja päättää omaisuuserien myynnistä. Omaisuuden myynnistä saatavat varat jaetaan konkurssipesän kulujen ja konkurssipesän velkojen kattamisen jälkeen velkojille laissa määrätyllä tavalla näiden keskinäisen maksunsaantijärjestyksen mukaisesti.